Uppåt
Derböhl
Kummin
Giftoman

Kummin

Utgivaren av 1817 års almanack, Kongl. Wetenskaps Academien, ville slå ett slag för nyttoväxten kummin och dess odlande. Så här skrev man:

Om kumminodling

Kummin är ibland de kryddwexter som i anseende till dess allmänna förbrukande till bröd, brännvinsbränning, m.m. kan anses oumbärlig och hwad odlingen deraf angår, förtjenar mycken uppmärksamhet, så wäl för den allmänna som enskilda fördel som deraf kan dragas.

Denna wext fordrar en bördig och lös jordmån af half-annat qwarters djup, samt en jämn och ej hög belägenhet. En något lerblandad mylla är äfwen passande, endast den icke är stenig, och stället bör året förut vara med gödningsämnen tillräckeligen försedt, men icke samma år; hwarföre ett land som nyss förut burit säd, kunde till detta ändamål anwändas. Om hösten uppgräfwes eller köres landet wäl, hwarvid allt ogräs och rötter bortrensas, men man krattar icke eller jemnar jorden, utan blir den liggande öfwer wintern, för att göras lösare medelst kylan och fruktbarheten genom wätan befordras.

Följande maj månad arbetas landet ånyo och jemnkrattas, och sedan man afdelt det i par alnars breda sängar, besås det med friska, högst tu års gamla frön, likwäl ej tätare, än att några tums mellanrum må befinnas emellan hwar planta. Fröet nedkrattas en tum djupt: rensning bör sedermera icke försummas, och om torka infaller, wattnande icke uraktlåtas.

Rensningen sker antingen för hand med passande redskap, eller och med tjenligt årder som drages eller föres emellan raderne, genom hwilket senare, tid och arbete kunde besparas.

Om det besådda landet är magert eller för sitt läge mycket utsatt för blåst, är rådligt att mot slutet af året öfwerströ det med brunnen gödsel, men hwilken om wåren derpå, bör medelst hacka blandas med jorden emellan plantorne.Wid annalkande warmare årstid skjuta kumminstånden i blomma, i början hwaraf, om jorden saknar fuktighet, watten måste så mycket mindre sparas; som frönas tillwext derigenom mycket underhjelpes.

När nu desse börjar mogna, som ses af deras blekare och något brunaktiga färg, men icke alldeles fullmognat, såsom då lätt affallande, anställes skörden så, att stånden nära roten afskäras, samt knippvis sammanbindas, och om wäderleken det tillåter lemnas i små stackar ute qwarstående, eller i händelse af regnwäder, införes på logen för att fulltorka och eftermogna; hwarefter fröna med käpp sakta afklappas, antingen ute på fältet på utbredde täcken eller och på logen. Rengjorde från stjelkar och annat affall utbredas de att wäl torka, innan de i kärl eller säck uppsamlas.

Efter första frösamlingen drifwa en del rötter nya skott, som följande år äfwen gifwa frö. Genom de som wid afhämtningen affalla och sjelfså sig, ersättes till en del förlusten af de äldre stånden som utdö. I tredje året och ofta i det andra gå kumminrötterna merendels alldeles ut. Emellertid hafwa nya plantor uppkommit af de sjelfsådde frön´, särdeles efter omhackningen, hwarigenom brist ej märkes, och man kan med iaktagande af lika skötsel wänta sig ännu ett par år goda frön. Wäl fortplantar sig växtren än widare genom sjelfsåning, men skörden blir allt senare, och bör platsen således å nyo omarbetas eller annat ställe till ny plantering wäljas.

I 5-6 år kan ett kumminland wara fruktbart på sätt som omförmält är; och antages en så lång tid för waraktigheten af landet, och ett nytt stycke af lika widd hwartannat år anlägges, så kan man alltid hafwa 3 brukbara, af hwilka ett är nytt, det andra i bästa ordning, och det tredje snart utgående.

I Tyskland och nejden af Halle, der kumminodlingen drifves tämmeligen stort, brukar man att först så fröet på säng, hwartill i synnerhet hösten wäljes, och då de uppkomne plantorne, i det följande året fått tjockleken af ett smalt lerpipskaft, upptagas de wid midsommaren och med inslammning utplanteras i qwadrat af 12-8-6 tums widd; och i falla af torka, ännu en gång eller 14 dagar senare wattnas. De wexa nu rätt wäl, och befinnas någre utgångne efter en eller par weckor, så omsättes desse med nya. Jorden omhackas nu genast, och för andra gången en månad därefter. Man brukar dertill på den orten egna hackor , för sådant ändamål inrättade. Sent om hösten låter man fåren afbeta det gröna, hwaraf wexten icke skadas. Wåren därpå skjuta rötterna tidigt, hwarefter blomman snart wisar sig såsom fröets förebud. I Sachsen begagnas icke landet längre än till en skörd, emedan de mognade stånden genast tillika med roten upphämtas. Man räknar wanligen på ett tunnland 20-25 lispund kummin i afkastning. För övrigt gör den ofta förnyade rensningen af ett så användt land, det samma wäl passande till råg och hwetesådd, och kan således odling af denne wext anses som ett medel till åkerjordens förbättring.

Senast ändrad: 24 april 2014