Uppåt
Derböhl
Kummin
Giftoman

Lite om detta med Giftoman


Vigselbild från 1890-talets Silverdalen (Nordiska Muséet)

1734 års lag stadgade att ingen skulle tvingas till giftermål mot sin vilja. (1 kap 5§, GB) Dock skulle mannen, om denne önskade "bygga hionalag" (äktenskap) framställa denna önskan hos hennes Giftoman, eftersom kvinnan allt jämt var omyndig och saknade talan. Giftomannen skulle vara en, kvinnan närstående man eller annan manlig anförvant.

Giftermålsbalkens 1:a kapitels 2:a paragraf säger sålunda:
Fader är sin dotters giftoman, och moder må ther till råd gifwa. är fader död; tå är moder med skyldasta (relaterade) fränders råd. Lever ej fader eller moder; ware tå then, som som fader munteliga, eller skrifteliga, eller moder med nästa fränders råd, till giftoman nämndt hafver. (notera att modern (kvinnan) ej ensam får fatta beslut om att gifta bort sin dotter).

Vidare stadgar den tredje paragrafen:
Äro the ej till (döda); tå är sambroder; thernäst halfbroder af fäderne; sedan halfbroder af möderne; och tagen the faderfaders, eller moderfaders råd ther til. Lefwer ej sambroder eller halfbroder ; thå är fadefader giftoman och näst honom moderfader; thernäst faderbroder, sedan moderbroder. Är ej han till; tå är then, som henne skyldast är å fäderne, eller möderne. Äro the både jämnskylde; ware tå then närmast, som å fäderne är, man och ej qwinna, och tage han nästa skyldemans (anförvant) af mödernet och laga förmyndares råd. Lefwa ej skyldemän, utan förmyndare allena; tå skal han hennes giftoman wara. (I den tredje paragrafen har vi fler bevis på kvinnans svaga rättsliga ställning. I dylika mål är en kvinnlig släkting ej duglig till beslut utan detta överlåts på avlägsna manliga anförvanter).

Om man kommit överens om giftermål var giftomannen skyldig att närvara vid fästningen tillsammans med fyra vittnen; två från kvinnans sida och två från mannens. Därefter förband man sig skriftligen till äktenskap och giftomannen lämnade ett så kallat giftomansintyg. I början av 1900-talet krävdes fortfarande giftomannens godkännande för omyndig kvinna (under 21 år) och efter 1916 även för omyndig man. I dagens äktenskapsbalk finns ingen giftoman. (se vidare nedan)

3 cap 1§ GB:
Tå fästning ske skal, bör giftoman med fyra witnen närwara. Tvänne å mannens wägnar och tvänne å hennes. Sker thet annorledes, ware then fästning ogild, om giftoman ther å kärer, och böte hwartdera som sig olagliga fäst, tijo daler till the fattiga. Gillas then fästning af giftoman, waren tå både saklöse. (Alltså skulle fem personer närvara för att fästningen, eller äktenskapslöftet, skulle vara giltigt. I annat fall kunde endast giftomannen häva eller godkänna det tilltänkta giftermålet.)

Senast ändrad: 18 augusti 2014